ม.มหิดล นครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

ม.มหิดลเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Tech Innovation 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์
September 18, 2018
สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การดูเเลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างประชากรเเละสังคมไทย”
September 18, 2018

ม.มหิดล นครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

ดาวน์โหลด (6)
วันที่ 18 กันยายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) ปี 2561 ณ The Berkeley Hotel Pratunam 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,477 ราย ผ่านเข้าสู่การจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน 648 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จำนวน 409 ราย และได้รับการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนหรือตลาด จำนวน 165 ราย ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่เน้นการปรับ Mind set ของผู้ประกอบการ ทำให้เกิดธุรกิจ Startup ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เท่า จำนวน 7 ราย รวมถึงธุรกิจที่มีความก้าวหน้า จำนวน 15 ราย และธุรกิจที่มีอนาคต คาดว่าสามารถเติบโตได้ทางธุรกิจ  อีกจำนวน 8 ราย

Recent post