การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมหัวข้อ “Brain Based Learning”
September 21, 2018
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดวงเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้วย “แนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์: พิจารณาบริบทความรุนแรงและความเป็นไปได้ในการนำใช้ปทัสถาน R2P ในไทย”
September 21, 2018

การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

evaluation6

          วันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สร้างงานวิจัยด้วยความปลอดภัย ทำได้จริง” และภาพรวมระบบการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation) นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ที่น่าสนใจอีกด้วย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
          ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต ได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ในฐานะผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเวทีเสวนา ดังนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล มหาวิทยาลัยเทคโรโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent post