สถาบันฯเด็ก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอนสถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 23

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560
September 6, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21
September 6, 2018

สถาบันฯเด็ก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอนสถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 23

tales7

วันที่ 5 กันยายน 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับงานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอนสถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 23 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ วัยเด็กเป็นวัยที่มีจินตนาการสูง เด็กๆทุกคนจึงชื่นชอบการฟังนิทาน นิทานจะทำให้เด็กนิ่งมีใจจดจ่อกับการฟังเรื่องราวอันแสนสนุกสนานและตื่นเต้น นิทานถือเป็นสื่อที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเล็ก ช่วยกระตุ้นจินตนาการ การฟังจากเสียงที่เล่าออกมาทำให้เด็กได้ใช้จินตนาการโดยสร้างเรื่องราวให้เห็นเป็นรูปภาพ จะช่วยพัฒนาความฉลาดของเด็กได้มาก ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ เสริมสร้างสมาธิ เนื้อหาในนิทานส่วนใหญ่มักสอดแทรกทักษะชีวิต และข้อคิดดีๆไว้ในตอนท้ายเรื่องเสมอ ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็กใช้เป็นตัวบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมสัมพันธภาพที่ดีให้แก่พ่อแม่และเด็กได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณงามความดีและสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาเป็นบุคลิกภาพติดตัวไปจนตลอดชีวิต
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายหลากหลายอย่าง ได้แก่ มุมวาดภาพระบายสี มุมหนังสือเสริมพัฒนาการต่าง ๆ มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการผู้ปกครองและน้องๆ หนู ๆ มากมายหลายอย่าง และแจกของรางวัลท้ายกิจกรรม

Recent post