มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
August 15, 2018
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง สถานการณ์กลุ่มเด็กเปราะบาง และประสบการณ์งานคุ้มครองเด็กของสถาบันรามจิตติ
August 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

visit01

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อาจารย์ณัฐวุฒิ  ว่องทรัพย์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post