เสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561”

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Rx50) และพิธีผูกเนคไทด์-โบว์ไทด์ ประจำปีการศึกษา 2561
August 30, 2018
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
August 30, 2018

เสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561”

qc01

30 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณ มอบเบลเซอร์แก่ประธานผู้ตรวจประเมินใหม่ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับ และสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพประจำปี 2561 และเพื่อขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่ได้สละเวลา ทุ่มเทกำลังกาย ใจ จนทำให้กระบวนการตรวจประเมินเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี

Recent post