การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561
August 6, 2018
กิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน”
August 6, 2018

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

edpex01

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ดุสิต สถาวร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจะมีการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

Recent post