คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561”
August 30, 2018
พิธีเปิดนิทรรศการ “CARBON FOOTPRINT @ DTMAHIDOL”
August 30, 2018

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Rama_7

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย จึงดำเนินการให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย” บนเนื้อที่ 14 ไร่ ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในเร็วๆ นี้ และจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยในระหว่างนี้มีบริเวณพื้นที่ที่ทางศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์พื้นที่ส่วนของถนนในการใช้เป็นเส้นทางร่วมเพื่อเข้าสู่พื้นที่ ซึ่งใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงมีความยินดีที่จะใช้เป็นเส้นทางร่วมกัน ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกันในทางวิชาการ ทางการศึกษา ระบบสุขภาพ และทางด้านอื่นๆ ในอนาคต

Recent post