พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
August 16, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ
August 16, 2018

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

MT09

15 สิงหาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ข้อมูลการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เข้าใจในบทบาทของวิชาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท พูดคุยกับนักศึกษาอย่างอบอุ่น ผ่านพิธีผูกข้อมือรับขวัญ เข้าสู่บ้านคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และในโอกาสเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ สวัสดิภาพและความปลอดภัยได้บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษา และการอยู่ร่วมกันในบ้านเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post