คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล หารือเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี (Yothi Medical Innovation District)

การบรรยายหัวข้อ “Edpex: เครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
August 28, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันมหิดลวิทยานุสรณ์”
August 28, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล หารือเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี (Yothi Medical Innovation District)

PH_1

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้แทนจากสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณช่อผกา วิริยานนท์ และคุณพีรพล อนุตรโสถติ์ พิธีกรรายการชัวร์ก่อนแชร์ ทางสถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี  (Yothi Medical Innovation District) ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post