การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยคลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 20 “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย”
August 31, 2018
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสาธารณสุข”
August 31, 2018

การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยคลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561

B928762B-7D11-47E6-82C4-B9A5D79D6DEF

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยคลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 (Research University Network : RUN) โดย การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้า และโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม และ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โอเทล ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Recent post