พิธีปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-SUP#21)
August 16, 2018
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
August 16, 2018

พิธีปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

IESO09

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (The 12th International Earth Science Olympiad : IESO2018)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานกล่าวสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ  ณ ห้องประชุมไพลินภูธาร  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี

ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้อุปถัมภ์การแข่งขันครั้งนี้ และ Prof.Roberto Greco, Chairman of The International Geoscience Education Organisation (IGEO)  กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้

จากนั้นเป็นการประกาศผลและมอบเหรียญรางวัล    ซึ่งผลแข่งขันมีดังนี้

  • – USA 4 เหรียญทอง
  • – Japan 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
  • – Chinese Taipei 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • – Indonesia 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • – Republic of Korea 1 เหรียญทอง (TOP) 3 เหรียญเงิน
  • – Australia 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
  • – Spain 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
  • – China 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • – Israel 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • – Thailand 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
  • – France 2 เหรียญเงิน
  • – Estonia 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
  • – Romania 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
  • – Bangladesh 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
  • – Italy 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
  • – Kazakhstan 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • – Norway 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • – Russian federation 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • – Ukraine 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • – Turkey 3 เหรียญทองแดง
  • – Austria 3 เหรียญทองแดง
  • – Czech Republic 3 เหรียญทองแดง
  • – Philippines 3 เหรียญทองแดง
  • – Portugal 3 เหรียญทองแดง
  • – Lithuania 3 เหรียญทองแดง
  • – Malaysia 3 เหรียญทองแดง
  • – Brazil 1 เหรียญทองแดง
  • – Germany 1 เหรียญทองแดง
  • – Finland 1 เหรียญทองแดง
  • – Haiti 1 เหรียญทองแดง
  • – India 1 เหรียญทองแดง
  • – Cambodia 1 เหรียญทองแดง
  • – Macau Sar,Prc 1 เหรียญทองแดง
  • – Macedonia 1 เหรียญทองแดง
  • – Myanmar 1 เหรียญทองแดง
  • – Malawi 1 เหรียญทองแดง
  • – Pakistan 1 เหรียญทองแดง
  • – Sri Lanka 1 เหรียญทองแดง

พร้อมนี้  Prof.Jai Bok Kyung, President of the Korean Earth Science Society ผู้แทนจาก Republic of Korea ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IESO2019   ขึ้นรับธงประจำการแข่งขันจาก Prof.Roberto Greco, Chairman of IGEO  พร้อมกล่าวเชิญชวนสมาชิกจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน 2019  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

Recent post