พิธีเปิด Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ”
August 29, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Rx50) และพิธีผูกเนคไทด์-โบว์ไทด์ ประจำปีการศึกษา 2561
August 30, 2018

พิธีเปิด Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)

student7

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การจัดตั้ง Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น นักศึกษา Full time และการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษาไทยที่สนใจไปแลกเปลี่ยนวิชาการ ณ ต่างประเทศ ภายใต้ MUSAIS มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการให้บริการ ดังต่อไปนี้

  1. การให้บริการ Online application registration สำหรับนักศึกษา short term exchange ซึ่งเป็นช่วยการให้บริการก่อนนักศึกษาเดินทางมาถึง (pre – arrival phase) ซึ่ง MUSAIS จะมีการเตรียมจดหมายรับรอง เอกสารสำคัญประกอบการเดินทาง และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พักอาศัย student guide and safety handbooks
  2. Student ID card สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อใช้บริการของ มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเต็มรูปแบบทั้ง ห้องสมุด การใช้ WIFI การใช้ sport complex และการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการอื่นๆในมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. การสร้างการมีส่วนร่วม (engagement) ของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองกิจการนักศึกษา
  4. การให้บริการกับนักศึกษาไทยที่มีความสนใจในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หรือต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น MUSAIS จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานและจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ทั้งนี้ MUSAIS เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ภายใต้ความช่วยเหลือจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

Recent post