บรรยายพิเศษและเสวนา “เป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในชั่วโมงแรกของรายวิชาศึกษาทั่วไป

ศูนย์ COSHEM จัดโครงการฝึกอบรม ”ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางรังสี”
August 21, 2018
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
August 22, 2018

บรรยายพิเศษและเสวนา “เป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในชั่วโมงแรกของรายวิชาศึกษาทั่วไป

talk3

วันที่ 21 สิงหาคม 2561  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษและเสวนา “เป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในชั่วโมงแรกของรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

การบรรยายดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ตระหนักและเข้าใจในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมทั้งสติ  ความรู้และปัญญา  สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   จากนั้น  มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” โดย คุณสิริลักษณ์  ตันศิริ  นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ  และเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  โดย  คุณวิพัตรา  โตเต็มโชคชัยการ  ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คุณธชย ประทุมวรรณ  ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  และคุณวิชย  วงศ์สิริยัน  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินรายการโดย  อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

Recent post