คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
August 20, 2018
กิจกรรม Mahidol Core Values ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-SUP#21)
August 20, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

sc04

16 – 26 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ กระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยในปี 2561 นี้ จัดงานภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งใน 23 หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน โดยสร้างบรรยากาศบูธ เป็นห้องเรียนเสมือนจริงที่มีการจำลอง ให้เด็กๆ นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ และสัมผัสกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของจริง รวมถึงผลงานและนวัตกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาต่างๆ ซึ่งจัดแสดงบนชั้นขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยคณาจารย์และนักศึกษาจาก 11 ภาควิชา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีววิทยา เภสัชวิทยา ฟิสิกส์ กายวิภาคศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยา พฤกษศาสตร์ และเคมี ประกอบกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยงานสื่อสารองค์กร สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2561 ที่ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์

Recent post