สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เปิดศูนย์ประสานงาน Asia-Pacific Regional Collaboration Center

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Niigata University of Health and Welfare, JAPAN
August 7, 2018
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018
August 8, 2018

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เปิดศูนย์ประสานงาน Asia-Pacific Regional Collaboration Center

asia4

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน Asia-Pacific Regional Collaboration Center, International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction (AP-RCC-ICUDDR) ร่วมกับ Prof. Dr. Kimberley Johnson, Executive Director of ICUDDR
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ Board of Directors of ICUDDR พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post