วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล – อพท. ร่วมลงนามทางด้านวิชาการ วิจัยและกิจกรรมพิเศษ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ม.มหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2018
August 30, 2018
การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 20 “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย”
August 31, 2018

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล – อพท. ร่วมลงนามทางด้านวิชาการ วิจัยและกิจกรรมพิเศษ

8B07662C-8157-4F75-BBAC-96417C9BE964

30 สิงหาคม 2561 รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล และคณะ ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมด้วย 19 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัยและกิจกรรมพิเศษ โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน และ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวรายงานความเป็นมา และกิจกรรมความร่วมมือ ณ ห้องมัฆวาน สโมสรทหารบก 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นองค์การมหาชนของไทย สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 มีหน้าที่บริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ

[ดูรายละเอียดได้ที่

https://th.m.wikipedia.org/wiki/องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน_(องค์การมหาชน)

]

Recent post