คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 25

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูดนตรีไทย ครั้งที่ 15
August 23, 2018
ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหาร วช. มหาวิทยาลัยแม่ข่าย และมหาวิทยาลัยลูกข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
August 23, 2018

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 25

rama13

23 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 25 “Ramathibodi Innovation & Creativity 2018” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 – 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“Ramathibodi Innovation & Creativity 2018”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของหน่วยงาน ภายในงานมีการบรรยาย และเสวนาที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอก มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของบุคลากร การนำเสนอผลงาน CQI และการนำเสนอผลงาน Dean’s Innovation

Recent post