มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง สถานการณ์กลุ่มเด็กเปราะบาง และประสบการณ์งานคุ้มครองเด็กของสถาบันรามจิตติ
August 15, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษาทุนมหิดล
August 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

university

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า 7 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 196 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม วัฒนชัย ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นั้น เนื่องจาก นายเกษม วัฒนชัย ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 527 (12/2560) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/196/T7.PDF

Recent post