พิธีทำบุญงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ปีที่ 21

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี
August 10, 2018
สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล ร่วมกับ สสส.และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดงานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “รักต้องเลิก (บุหรี่)”
August 10, 2018

พิธีทำบุญงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ปีที่ 21

crs03

10 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 21 ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของวิทยาลัยฯ มีพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้คุณน้ำทอง คุณวิศาล แพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ลิ้ม คุณวิศาล ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ จากนั้นผู้แทนวิทยาลัยและมูลนิธิน้ำทองร่วมถวายเครื่องไทยทาน และพระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกชั้นปี ผู้แทนของคณะ/สถาบันต่างๆ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี และวันกตัญญูตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่คุณน้ำทอง คุณวิศาล (เจ้าของเงินทุนของมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล) ถึงแก่อนิจกรรม วันสถาปนาและวันกตัญญูเป็นวันสำคัญ ในปีนี้วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้จัดรวมสองงานในวันเดียวกันคือวันที่ 10 สิงหาคม 2561 วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของวันกตัญญู คือ การกระตุ้นส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยให้มีจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์และเป็นคุณธรรมหลักในแผนพัฒนาประเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย โดยให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีอุปการะคุณทั้ง 3 ท่าน คือ คุณน้ำทอง คุณวิศาล แพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล (หลานสาวของคุณน้ำทอง) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิและเป็นประธานคนแรกและเป็นผู้บริจาคเงินก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย ตั้งแต่แรกเริ่มจนท่านถึงอนิจกรรม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ลิ้ม คุณวิศาล (น้องชายแพทย์หญิงคุณอรวรรณ) ผู้เชื่อมโยงมูลนิธิน้ำทองและมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าด้วยกัน ด้วยการจัดให้แพทย์หญิงคุณอรวรรณ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในสมัยก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศึกษา) พบและปรึกษาหารือกันครั้งแรก ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศึกษาในเวลาต่อมา นอกจากทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงดังกล่าวแล้ว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ลิ้ม ยังเป็นประธานมูลนิธิคนที่สอง ให้ความสนับสนุนด้านการเงินแก่วิทยาลัยตามเจตน์จำนงของแพทย์หญิงคุณอรวรรณโดยตลอดจนท่านถึงแก่อนิจกรรม

กิจกรรมที่จัดในวันกตัญญู นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาอุทิศกุศลให้แก่ท่านทั้งสามแล้วมี ยังมีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของทั้งสามท่าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาทำความดีให้แก่วิทยาลัยและสังคมไทย การแสดงความกตัญญูของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และศิษย์เก่าด้วยการจัดทำพานพุ่ม ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเพื่อสื่อความรู้สึกที่มีต่อวิทยาลัย และผู้มีอุปการะคุณทั้งสาม การที่นักศึกษาสร้างสรรค์ประดิษฐ์พานพุ่มบูชาผู้มีพระคุณ และการที่ศิษย์เก่า (พระสงฆ์และฆราวาส) มาร่วมงานฯ ย่อมมีผลดีทางจิตวิทยา ทั้งต่อตัวนักศึกษาเองและผู้บริจาคมากกว่าการทำบุญอุทิศกุศล โดยคนกลุ่มหนึ่งตามประเพณีนิยมเท่านั้น

Recent post