มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย”
August 5, 2018
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
August 6, 2018

มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561

ns06

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่ามหากุศลฯ โดยทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบกิจกรรมพิธี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ กราบพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรและถวายองค์ผ้าป่า แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าไตร ณ พระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร โดยพันเอกหญิง นันทนา ปัญญะบูรณ์ เป็นรองประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศล สำหรับงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,150,540 บาทถ้วน

Recent post