We Mahidol: Social Engagement “เบิกฟ้ากิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561
August 22, 2018
ศิษย์เก่ามหิดลอินเตอร์คว้าเหรียญทองแดง Asian Games 2018
August 22, 2018

The Visit of Kanazawa University, Japan

asian07

เมื่อวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Poster Award หัวข้อ “วิธีการกำจัดขยะในท้องทะเล” และBest Question Award และ จากโครงการ Asian Science Camp 2018 ณ เมืองมานาโด จังหวัดซูลาเวซีเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ นางสาววนัชชา ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา และมัธยมปลายจำนวน 10 คน จากผู้สมัคร 200 กว่าคน โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กิจกรรมค่ายนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกทั้งในการซักถามและการเสนอความคิดเห็น ผ่านการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Creative Poster Competition / Question Asking Award และ Problem of the Day Award

Recent post