มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดี National University of Singapore

มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”
August 3, 2018
มหิดลอินเตอร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับชาติ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018”
August 4, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดี National University of Singapore

BEDCC0EC-80CF-4473-A5AA-4A133E899308

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมต้อนรับ Prof. Tan Eng Chye อธิการบดี National University of Singapore ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างสองสถาบัน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post