มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
August 16, 2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง บรรยายหัวข้อ “การบริหารทางการเงินและสินทรัพย์”
August 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ

navy1

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพลเรือตรีเชษฐา  ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ และประธานอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ หมวด 3 พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post