พิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Innovations Development Center (MIND Center)

สถาบันฯเด็ก จัดประชุมหารือเตรียมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
August 27, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ Tainan National University of the Arts
August 27, 2018

พิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Innovations Development Center (MIND Center)

S_8481012325938

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Innovations Development Center (MIND Center)  โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และรองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

          ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  (MIND Center) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้นโยบายของรัฐบาลในดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของชาติ Thailand 4.0 ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)  โดยมี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพ (One Stop Service)  ในการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot Lab)  ห้องปฏิบะติการสร้างชิ้นงานทางชีวภาพ (Bio fabrication Lab)  ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน (Fabrication Lab)  ห้องปฏิบัติการขึ้นรูป 3 มิติ  และห้องทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กับผู้ป่วย  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.มล.ชาครีย์  กิติยากร เป็นหัวหน้าศูนย์ MIND Center  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ความชำนาญทางด้านต่างๆทางการแพทย์  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  รวมถึงการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการวิจัยพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ  นอกจากนี้   ศูนย์ฯ  จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา  ด้านการขายสิทธิ์  (Licensing)   ด้านการตลาดเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาและการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์   สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย   โรงพยาบาล และภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล  อีกทั้ง สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ภายในประเทศให้แก่นักศึกษา  แพทย์ วิศวกรชีวการแพทย์และนักวิจัยในสาขาต่างๆ ต่อไป

Recent post