รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัล ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
August 25, 2018
สถาบันฯเด็ก จัดประชุมหารือเตรียมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
August 27, 2018

Graduate Students Orientation, Academic Year 2018

g7

25 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) Graduate Students Orientation, Academic Year 2018 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษา และการบริการต่าง ๆ สวัสดิการ กิจกรรมสำหรับนักศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักหอสมุดและคลังความรู้ โดย อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เกรียงไกร ประการแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 250 คน ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post