รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัล ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการ (IDCMR) ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทย์ศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
August 24, 2018
Graduate Students Orientation, Academic Year 2018
August 25, 2018

รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัล ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

p2

25 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัล ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 เป็นงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลช่วยกำกับดูแลในด้านการประกวดหนังสือแนววิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวง ทยา กิติยากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ริเริ่มในโครงการดังกล่าว ภายในงานมีการออกบูธของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลังในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเผยแพร่เรื่องราวความรู้จินตนาการแห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามการผลิตงานเชิงนิยายต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ อันเกิดจากการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ โครงการนี้จึงเป็นเวทีให้เกิดการฝึกฝนและเริ่มต้นการผลิตงานโดยเริ่มจากการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ที่จัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรณรงค์ปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ตลอดจนคนไทยอีกมากมายได้หันมาสนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์และการสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียนเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ต่อไป

Recent post