วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมระดมคลังสมองระดับนานาชาติ The NEAT Working Group 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง บรรยายหัวข้อ “การบริหารทางการเงินและสินทรัพย์”
August 16, 2018
พิธีเปิดงานแสดงสินค้า “Start up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”
August 16, 2018

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมระดมคลังสมองระดับนานาชาติ The NEAT Working Group 2018

neat10

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมระดมคลังสมองระดับนานาชาติ The NEAT Working Group 2018 ภายใต้หัวข้อ “Mainstreaming Disability in East Asia Economic community: Breaking Barriers and Creating Inclusive Society through Mutual Collaboration” ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน ซึ่งการประชุมนี้เป็นการระดมสมองของผู้แทน/ เครือข่ายนักวิชาการด้านความพิการจากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม โดย ดร. สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมดังกล่าว และ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายของ ดร.เสรี นนทสูตร ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้มอบของที่ระลึกให้แก่แขกผู้มีเกียรติทั้งสามท่าน และในช่วงการระดมสมอง รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ผู้ดำเนินการประชุม ได้นำเสนอรายงานภายใต้หัวข้อ “Past and Recent mainstream disability in East Asia: Positive aspects and challenges through brief literature review” จากนั้นเป็นการนำเสนอรายงานจากผู้แทนประเทศต่างๆ ตามลำดับดังนี้ ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย โดย อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุม The NEAT Working Group 2018 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

Recent post