สถาบันเด็กฯ จัดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษามาเลเซียศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ณ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
August 8, 2018
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
August 8, 2018

สถาบันเด็กฯ จัดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

cf1

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปรกติและภาคพิเศษ) มีคณาจารย์จากสถาบัน และ มีนักศึกษารุ่นพี่ตั้งแต่ รหัส 46 จนถึงปัจจุบัน คอยให้การต้อนรับ แนะนำ พูดคุยให้ความรู้ และ ให้คำแนะนำการเรียนในสาขาพัฒนาการมนุษย์ ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post