คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Rx50) และพิธีผูกเนคไทด์-โบว์ไทด์ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิด Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)
August 30, 2018
เสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561”
August 30, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Rx50) และพิธีผูกเนคไทด์-โบว์ไทด์ ประจำปีการศึกษา 2561

PH-orientation_15

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และพิธีผูกเนคไทด์–โบว์โทด์ สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 (Rx50) จากนั้นต่อด้วยการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา และการแนะนำคณะ กิจกรรมการเรียนและวิชาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ดร. ภญ. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมน้องพี่ผูกพัน สานสัมพันธ์ศาลายา-พญาไท โดย นศภ.ชวัลยา ทรงเทพ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกับอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยมหิดล และจัดพิธีผูกเนคไทด์–โบว์โทด์ ให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และรุ่นพี่และมีทัศนคติที่ดีต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post