มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันมหิดลวิทยานุสรณ์”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล หารือเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี (Yothi Medical Innovation District)
August 28, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการอบรม “Global Health Education Program 2018”
August 28, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันมหิดลวิทยานุสรณ์”

mwit5

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันมหิดลวิทยานุสรณ์” โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์  ครูอาวุโส  ศิษย์เก่าและนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินท.ปุญ.โญ)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จังหวัดนครปฐม

“วันมหิดลวิทยานุสรณ์” ได้มีการจัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ซึ่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2533   ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย  ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญ ในสมัยนั้น ได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  อำเภอพุทธมณฑล  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความร่วมมือสนับสนุนทางด้านวิชาการ  รูปแบบการเรียนการสอน  พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ จนปัจจุบัน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เป็นการเตรียมพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้นตามมาตรฐานระดับโลก มุ่งมั่นในการพัฒนาและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

Recent post