We Mahidol: Social Engagement “เบิกฟ้ากิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬาและนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
August 22, 2018
The Visit of Kanazawa University, Japan
August 22, 2018

We Mahidol: Social Engagement “เบิกฟ้ากิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561

we04

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม We Mahidol: Social Engagement “เบิกฟ้ากิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดลและอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม We Mahidol: Social Engagement “เบิกฟ้ากิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกิจกรรมและชมรมต่างๆ กว่า 40 ชมรม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มชมรมศิลปวัฒนธรรม วิชาการ กีฬา และบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มให้กับนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ มีทักษะร่วมกับความรู้ทางวิชาชีพ ที่สำคัญกิจกรรมจะเป็นตัวนำที่ทำให้ได้รู้จักซึ่งกันและกัน และส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมหรือเข้าชมรมนั้นคือ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มี Activity Transcript ที่นักศึกษาสามารถนำไปยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาและสมัครงานได้

Recent post