โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารต้อนรับคณะทำงานโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
August 15, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
August 15, 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

dev8

          15 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

        โครงการฯ ดังกล่าว กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหาร
2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารอันจะนำไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย

Recent post