คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เปิดศูนย์ประสานงาน Asia-Pacific Regional Collaboration Center
August 7, 2018
นักศึกษามาเลเซียศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ณ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
August 8, 2018

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018

Pt_meeting_10

8 สิงหาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและวิจัย The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018 (The 5th PTMURS 2018) and 1st Quality Day 2018 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to create innovation and teamwork” โดย รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ  คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง การประชุมวิชาการและการวิจัยไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกายภาพบำบัดที่ทันสมัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และเครือข่ายความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงนำความรู้ที่ทันสมัยมาใช้งานวิจัยทางกายภาพบำบัด

Recent post