คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสาธารณสุข”
August 31, 2018

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”

583F0625-524F-4812-B8C9-6EEC2FB2919B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี และหัวหน้าห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน พร้อมทีม เข้ารับรางวัล “ห้องปฏิบัติการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง  ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Diagnostic Reference laboratory) สามารถเรียกอย่างย่อว่า TMDR เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริการงานวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลักสำคัญคือการให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยเฉพาะทาง ทางด้านโรคเขตร้อนที่สำคัญในประเทศไทย อาทิเช่น โรคไข้เลือดออก (Dengue) โรคมาลาเรีย (Malaria) โรคติดเชื้อพยาธิ Toxoplasma (Toxoplasmosis) และโรคติดเชื้อพยาธิ Gnathostoma (Gnathostomiasis) โดยจะใช้วิธี Real-Time PCR และวิธีการทางน้ำเหลืองวิทยา (Serology) เป็นเทคนิคหลักในการตรวจหาซีโรไทป์ของเชื้อดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานประกอบกับทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินการตรวจวินิจฉัย ทำให้ได้ผลการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ  โดยทางห้องปฏิบัติการ แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยแก่คนไข้หรือผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  และให้บริการตรวจวินิจฉัยแก่หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนสถาบันวิจัยต่างๆ ที่สนใจเข้ารับบริการ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นคนไข้หรือผู้ป่วยในของทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Recent post