วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ Tainan National University of the Arts

พิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Innovations Development Center (MIND Center)
August 27, 2018
การบรรยายหัวข้อ “Edpex: เครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
August 28, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ Tainan National University of the Arts

ms4

27 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Tainan National University of the Arts โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr.Gene Eu Jan, President ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ และ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบัน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post