พิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Innovations Development Center (MIND Center)
August 27, 2018
การบรรยายหัวข้อ “Edpex: เครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
August 28, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ Tainan National University of the Arts

Recent post