นักศึกษามาเลเซียศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ณ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018
August 8, 2018
สถาบันเด็กฯ จัดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
August 8, 2018

นักศึกษามาเลเซียศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ณ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

food

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 คน และอาจารย์ จำนวน 1 คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ สินชัยพานิช หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์การอาหารและกลุ่มวิชาอาหาร สถาบันโภชนาการ นอกจากนี้ ได้พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post