พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการอบรม “Global Health Education Program 2018”
August 28, 2018
“การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-SUP#21)”
August 29, 2018

พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

kanchana05

29 สิงหาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล นางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และ นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ Eco Town มหิดลกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มาส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยในปี 2559ได้มีการนำร่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม เป็นแห่งแรกและในปี 2560 ได้จัดตั้งธนาคารขยะเพิ่มให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนอง ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการฯ เกิดจากการเล็งเห็นว่าเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ควรเริ่มปลูกฝังในโรงเรียน ซึ่งเด็กยังเป็นเยาวชน สามารถปลูกฝังได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างจิตสาธารณะให้กับเด็ก และบัญญัติ 12 ประการ ในข้อที่ว่าด้วยเรื่องการซื่อสัตย์ และอดออม เพื่อการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จึงได้จัดตั้งธนาคารขยะให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา บุคลากร ครู พนักงานโรงเรียน และประชาชนทั่วไป โดยโครงการดังกล่าว จะช่วยให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยและเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะมากขึ้น สามารถนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาจำหน่ายให้กับโครงการได้ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว ยังจะส่งผลทำให้โรงเรียนเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนอีกด้วย

Recent post