ผู้บริหารต้อนรับคณะทำงานโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวท้องถิ่น” พันธ์ุปิ่นแก้ว”
August 14, 2018
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
August 15, 2018

ผู้บริหารต้อนรับคณะทำงานโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

2018_08_15_10

15 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำคณะทำงานในโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Assoc. Prof. Rongzhen Huang, Head of Water Pollution Control and Management Team และ Dr. Xu Tian, Head of Environmental Management Research Team เข้าพบศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรร่วม (Double Degree Program) และโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program ณ ห้องประชุม OSM 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และShanghai Jiao Tong University ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานวิจัยในการสนับสนุนนโยบาย “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (One Belt and One Road)” ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนของการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการสร้างความร่วมมือในการทำ double degree programme ด้าน environment and sustainability ในระดับมหาบัณฑิตภายใต้การสนับสนุนของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University

Recent post