รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Rankings” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ของสถาบัน
August 21, 2018
ศูนย์ COSHEM จัดโครงการฝึกอบรม ”ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางรังสี”
August 21, 2018

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Rankings” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

bu4

21 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Rankings : ตัวชี้วัดและการคิดคะแนนตามตัวชี้วัด” และหัวข้อเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Rankings : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม UAD-103 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หัวข้อเรื่อง “QS University Rankings นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล (World University Rankings)

Recent post