สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูดนตรีไทย ครั้งที่ 15

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
August 23, 2018
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 25
August 23, 2018

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูดนตรีไทย ครั้งที่ 15

RILCA4

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีไหว้ครู และครอบครูดนตรีไทย ครั้งที่ 15 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอาจารย์อนันต์  สบฤกษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ เป็นประธานอ่านโองการในพิธี ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นพิธีครอบครูดนตรีไทย และพิธีครอบครู ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาอื่นๆ เข้าร่วมในพิธีฯ

วัฒนธรรมการบูชาครู ผ่านพิธีไหว้ครูดนตรีไทย เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ซึ่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อแสดงความกตัญญุตา แสดงความเคารพนับถือในพระคุณครู ทั้งครูเทพ ครูที่ยังมีชีวิต และครูผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการระลึกถึงวิชาที่บูรพคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทให้ โดยจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือกันว่าเป็นวันครู มีทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์ เป็นการนำสิริมงคลมาสู่ตนและสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบไป

Recent post