การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

สถาบันเด็กฯ จัดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
August 8, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาของ 9 โรงเรียนต้นแบบ”
August 8, 2018

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

EdPEX61_15

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ด้วยวาจา จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ดุสิต สถาวร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมทีมกรรมการ ณ ห้อง 217 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post