ศูนย์ COSHEM จัดโครงการฝึกอบรม ”ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางรังสี”

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Rankings” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
August 21, 2018
บรรยายพิเศษและเสวนา “เป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในชั่วโมงแรกของรายวิชาศึกษาทั่วไป
August 21, 2018

ศูนย์ COSHEM จัดโครงการฝึกอบรม ”ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางรังสี”

coshem4

วันที่ 21 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางรังสี ซึ่งทาง ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) ให้เกียรติร่วมบรรยาย โดยหัวข้อในการบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ การขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกรรมภาพรังสี การจัดการกากกัมตรังสี และการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางรังสี โดยมีบุคลากรจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสีเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านรังสี เครื่องวัด และเครื่องกำเนิดรังสีอย่างปลอดภัย ความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา 2 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน ชั้น 6 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post