รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Rankings” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
August 21, 2018
บรรยายพิเศษและเสวนา “เป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในชั่วโมงแรกของรายวิชาศึกษาทั่วไป
August 21, 2018

ศูนย์ COSHEM จัดโครงการฝึกอบรม”ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางรังสี

Recent post