ศูนย์ COSHEM จัดโครงการฝึกอบรม”ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางรังสี
August 21, 2018
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
August 22, 2018

บรรยายพิเศษและเสวนา “เป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในชั่วโมงแรกของรายวิชาศึกษาทั่วไป

Recent post