บรรยายพิเศษและเสวนา “เป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในชั่วโมงแรกของรายวิชาศึกษาทั่วไป
August 21, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ คุณจรีพร จารุกรสกุล
August 22, 2018

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

Recent post