โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

บรรยายพิเศษและเสวนา “เป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในชั่วโมงแรกของรายวิชาศึกษาทั่วไป
August 21, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ คุณจรีพร จารุกรสกุล
August 22, 2018

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

research6

22 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “วิจัยเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรม 150 ท่าน

มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายวิชาการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ การทำผลงานทางวิชาการ ประเภทวิจัยในระดับสากล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ต่อไป

Recent post