คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 25
August 23, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
August 23, 2018

ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหาร วช. มหาวิทยาลัยแม่ข่าย และมหาวิทยาลัยลูกข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

5667D08D-4F4D-49D5-B591-9DB6977A63D2

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และมหาวิทยาลัยลูกข่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแม่ข่ายในภาคกลาง ที่จะร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อเพิ่มหน่วยงานพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และยกระดับการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแม่ข่ายและลูกข่าย ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) สิ้นสุดการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในระยะแรก โดยได้รับความร่วมมือจากห้องปฏิบัติการวิจัยจำนวน 20 ห้อง จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยลูกข่ายในการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยในงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561 นอกเหนือจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และมหาวิทยาลัยลูกข่าย ยังมีกิจกรรมประกวด best practice 3 รางวัล และ popular vote โปสเตอร์ 3 รางวัล เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 ห้องปฏิบัติการ โดย ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และห้องปฏิบัติการ SUSCChem 3211 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล best practice ส่วน ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาโมเลกุล ได้รับรางวัล popular vote

Recent post