การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 20 “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย”

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล – อพท. ร่วมลงนามทางด้านวิชาการ วิจัยและกิจกรรมพิเศษ
August 31, 2018
การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยคลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561
August 31, 2018

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 20 “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย”

E44B9E35-2FE2-4C64-BF17-D166C65C8FE7

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันกองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 20 ในหัวข้อเรื่อง สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย (Ocean Governance : The Agenda for the Future of Thailand)” โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้กองทัพเรือได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย (Ocean Governance : The Agenda for the Future of Thailand) โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย” ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 4 สถาบัน เข้าร่วมเสวนาดังนี้ พลเรือตรี เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ ดร.นพร โพธิ์พัฒนาชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการนำเสนอภาพยนตร์สั้นของนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และนิสิตนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน จากนั้นได้มีพิธีปิดการประชุมโดยพลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ พร้อมทั้งมอบธง 4 สถาบันให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 21 ต่อไป

Recent post