สถาบันฯเด็ก จัดประชุมหารือเตรียมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

Graduate Students Orientation, Academic Year 2018
August 25, 2018
พิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Innovations Development Center (MIND Center)
August 27, 2018

สถาบันฯเด็ก จัดประชุมหารือเตรียมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

learning1

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ให้การต้อนรับ ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมอาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  พร้อมร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเตรียมการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post